۱۳۸۷ مهر ۳, چهارشنبه

بام تهران شهريور87


يك دنيا خاطرهنگاهي به شهر من از بام تهران
بازي ابر سپيد زير كنبد كبود